Monthly Archives: Február 2011

Plán rozvoja VVaK

Pripomienkovanie EIA – „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja“

Posted in Rôzne | Leave a comment

Odvoz odpadu

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a zberu druhotných surovín v roku 2011. formát MS Excel formát PDF

Posted in Rôzne | Leave a comment

Obecné komisie

Obec Lúčina, (podľa Zákona 369/1990 Zb. „O obecnom zriadení“, § 15)  Oznamuje možnosť občanov zapojiť sa do činnosti obecných komisií: -       Komisia na ochranu verejného poriadku a ekológie -       Komisia pre prácu s mládežou a sociálnu oblasť -       Komisia na vybavovanie sťažností Záujemcovia … Continue reading

Posted in Rôzne | Leave a comment

Voľba kontrolóra obce Lúčina

Obec Lúčina (podľa Zákona 369/1990 Zb. „O obecnom zriadení“, § 18) vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce, dňa 1.3.2011. Kandidáti môžu podávať svoje písomné prihlášky najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra … Continue reading

Posted in Rôzne | Leave a comment