ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2019
Vyhlásené: 10. 1. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 10. 1.2019
Obsah dokumentuje právne záväzný.
8
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. januára2019
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89ods. 2písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y hla s u je m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
určujem
1. deň ich konania na sobotu 16.marca2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára  2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11.
februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21.februára2019.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov,
určujem
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30.marca2019.
Andrej Danko v.r.

This entry was posted in Rôzne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.