Zastupiteľstvo obce

Starostka

Martina Jenčová

Poslanci OZ

Iveta Jenčuráková

Samuel Greš

Obecný kontrolór

Bc. Ondrej Pačay

Komisie

-       Komisia na ochranu verejného poriadku a ekológie

-       Komisia na vybavovanie sťažností

Comments are closed.